Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Adview Media te Roosendaal, Kamer van Koophandel 65542800 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Adview Media alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

 1. Offerte en aanvaarding
  1. Adview Media stelt een offerte op waarin Adview Media aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Adview Media aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
  2. In het algemeen omvatten de Diensten het maken/ installeren van een website en/ of webshop alsmede het maken en/ of beheren van online reclamecampagnes gebruik makend van de middelen beschikbaar gesteld door de platformen waarop reclamecampagnes getoond worden. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.
  3. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Adview Media kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Adview Media daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
  4. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Adview Media. Deze mededeling kan per e-mail worden gedaan.
  5. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Adview Media werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Adview Media verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
  6. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.
  7. Adview Media zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen.
 1. Uitvoering van de Diensten
  1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Adview Media uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
  2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Adview Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Adview Media worden verstrekt.
  3. Opdrachtgever zal Adview Media toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Adview Media redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.
  4. Adview Media garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Adview Media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Adview Media is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
  5. Adview Media is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
  6. Adview Media heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Adview Media niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
  7. Adview Media zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.

 

 1. Reclame/ Online Marketing
  1. Indien onderhoud van reclamecampagnes onderdeel van de Dienst is (zoals de Google Ads-dienst, Google Shopping, Facebook Ads en Instagram Ads), zal Adview Media zich inspannen om de afgesproken reclamecampagnes te beheren bij de afgesproken zoekmachine(s) en platformen. Dit omvat mede het koppelen van de gewenste zoektermen aan relevante pagina’s op de website van Opdrachtgever, het verwijderen van slecht presterende onderdelen en het regelmatig rapporteren van de resultaten van de reclamecampagnes aan Opdrachtgever.
  2. De kosten van de reclamecampagne(s) worden door de betreffende zoekmachine(s) en/ of platformen direct aan Opdrachtgever gefactureerd. Opdrachtgever dient deze facturen tijdig te voldoen. Adview Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet volledig functioneren van een reclamecampagne wanneer Opdrachtgever nalaat de facturen te voldoen.
 1. Hosting
  1. Indien de Dienst strekt tot het hosten van een Werk zal Adview Media zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.
  2. Indien Adview Media geen partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde Diensten, kan Adview Media niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een Dienst geleverd wordt zoals gewenst door Opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving levering van een Dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt.
  3. Adview Media kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte ofdataverkeer per maand die Opdrachtgever mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.
  4. Mocht Opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan Adview Media na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Opdrachtgever betreffende de overschrijding, het Abonnement voor het hosten van het Werk van Opdrachtgever eenzijdig omzetten naar een Abonnement waar de opslag en dataverkeer wel binnen past.
  5. Adview Media is niet aansprakelijk voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.
  6. Opdrachtgever mag Derden toegang geven tot de hosting van Opdrachtgever welke Opdrachtgever afneemt bij Adview Media. Adview Media is in dat geval niet meer aansprakelijk voor de kwaliteit, functioneren en functionaliteiten van het Werk en/ of de Diensten van Opdrachtgever.
  7. Indien Opdrachtgever Derden toegang geeft tot de hosting die Opdrachtgever afneemt bij Adview Media, kan Adview Media Opdrachtgever financieel aansprakelijk houden wanneer deze Derden zich niet houden aan deze algemene voorwaarden. Of wanneer deze Derden schade toebrengen aan de hosting of het netwerk van Adview Media.
  8. Opdrachtgever dient Adview Media altijd op de hoogte te brengen wanneer Opdrachtgever Derden toegang geeft tot de hosting van Opdrachtgever bij Adview Media.
 1. Domeinnaam
  1. Indien de Dienst strekt tot de het leveren van een domeinnaam zal Adview Media zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.
  2. Indien Adview Media geen partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde Diensten, kan Adview Media niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een Dienst geleverd wordt zoals gewenst door Opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving levering van een Dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

 

 1. Gedragsregels en notice/takedown
  1. Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of Adview Media van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
  2. Het is door Adview Media verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die:
   1. onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
   2. onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
   3. kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen tevinden;
   4. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
   5. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
   6. ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatiebevat;
   7. kwaadaardige inhoud zoals virussen of spywarebevat.
  3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen, hosting of netwerken van Adview Media of overige opdrachtgevers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Adview Media, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Adview Media, haar overige opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
  4. Indien naar het oordeel van Adview Media hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Adview Media of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Adview Media gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Adview Media mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever.
  5. Wanneer Adview Media een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Adview Media Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Adview Media zal besluiten hoe tehandelen.
  6. Indien Adview Media van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende Werk en/ of Diensten blokkeren, echter zonder dit Werk en/ of Diensten definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Adview Media een backup zal maken). Adview Media zal zich inspannen om daarbij geen overige Werk en/ of Diensten te raken. Adview Media zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijkop de hoogte stellen van genomen maatregelen.
  7. Adview Media is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Adview Media gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
  8. Hoewel Adview Media ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Opdrachtgever, is Adview Media nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
 1. Ontwikkelen van Werken
  1. Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, lay-out, databestanden, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), geldt het in dit artikel bepaalde.
  2. Adview Media geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.
  3. Adview Media is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
  4. Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Adview Media levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Adview Media. Opdrachtgever vrijwaart Adview Media van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.
  5. Adview Media heeft, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
  6. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. Adview Media zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
  7. Opdrachtgever vrijwaart Adview Media voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Adview Media.
  8. Adview Media zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang Adview Media Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Adview Media Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Adview Media is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Adview Media gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.
 1. Oplevering en aanvaarding
  1. Adview Media zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
  2. Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
  3. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Adview Media zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Adview Media doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 5 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
  4. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Adview Media gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Adview Media kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
  5. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Adview Media het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.
 1. Rechten van intellectueel eigendom
  1. Adview Media gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Voor door Adview Media zelf gemaakte werken geldt dat de rechten bij Adview Media liggen, tenzij er met Opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overgedragen worden. Daarbij geldt dat rechten op Werken die op maat voor Opdrachtgever gemaakt zijn, in beginsel na aanvaarding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toekomen.
  2. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Adview Media Opdrachtgever daarover tijdig adviseren.
  3. Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij ontvangt.
  4. De door Adview Media ontwikkelde Werken blijven eigendom van Adview Media. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.
  5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
  6. Het is Adview Media toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Adview Media door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 1. Installatie en onderhoud van Werken 
  1. Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Adview Media voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Adview Media.
  2. Indien onderhoud overeengekomen is als Dienst zal Adview Media zich verder inspannen om op verzoek van Opdrachtgever de Werken aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Adview Media is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.
  3. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Adview Media heeft gemeld en wij deze schriftelijk hebben goedgekeurd. Adview Media kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. Adview Media kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.
 1. Wijzigingen aan de Diensten
  1. Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
  2. Indien Adview Media meer werk moet verrichten dan Adview Media had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Adview Media gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Adview Media tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.
 1. Prijzen en betaling
  1. Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever. De factuur dient jaarlijks vooraf voldaan te worden.
  2. Voor een Werk (of fase of onderdeel daarvan) wordt een vaste prijs overeengekomen. Opdrachtgever is 50% verschuldigd bij aanvang van de werkzaamheden en het resterende bedrag op het moment dat het Werk (of fase of onderdeel) aanvaard is. Aanbetalingen voor een Werk (of fase of onderdeel) zijn verschuldigd zodra Adview Media meldt dat het werk zal beginnen.
  3. Adview Media zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever.
  4. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
  5. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Adview Media te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Adview Media de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Adview Media blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
  6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
  7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
  8. Eens per kalenderjaar is Adview Media gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit mag overschrijden. Adview Media zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
  9. Alle prijzen die door Adview Media worden gefactureerd zijn exclusief belastingen (btw) en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
  10. Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan Adview Media. Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.
  11. Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs, alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van Adview Media volledig bewijs op.
 1. Geheimhouding
  1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
  2. Adview Media mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
  3. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Adview Media is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
  2. Iedere aansprakelijkheid van Adview Media voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
  3. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen kan worden uitgekeerd is hetgeen gefactureerd voor de twaalf maanden voorafgaand aan de maand waarin het schadebrengende feit zich voordeed, met een maximum van € 1.000,- (exclusief btw). Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Adview Media.
  4. De aansprakelijkheid van Adview Media wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Adview Media direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Adview Media ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Adview Media in staat is adequaat te reageren. Door het verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering tot schadevergoeding vervalt de vordering van Opdrachtgever jegens Adview Media.
  5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Adview Media door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Adview Media kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 1. Duur en opzegging
  1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.
  2. Opdrachtgever kan een dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van Werken tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom gelijk aan de gemaakte uren tegen binnen Adview Media geldend uurtarief.
  3. Indien bepaalde Diensten naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals onderhoud) wordt de overeenkomst voor deze Diensten geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds één jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds tegen het einde van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
  4. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Adview Media gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Adview Media is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
 1. Wijzigingen in overeenkomst
  1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
  2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Adview Media echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.
  3. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Adview Media overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Adview Media zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Adview Media bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
  4. Adview Media mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
  5. Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan.
  6. Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de Overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed.
 1. Slotbepalingen
  1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Adview Media gevestigd is.
  2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
  3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
  4. De door Adview Media ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
  5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Adview Media steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact met ons op!